Skip to main content

Vår affärsidé
Vi skall leverera tandvård av högsta kvalitet till nöjda patienter.

Vår vision
Praktikens vision är att vara en trivsam arbetsplats som hela tiden utvecklas i arbetet med att möta en nöjd patient.

Vår kvalitetspolicy
Vi levererar tjänster och produkter inom tandvården. Levererade tjänster skall uppfylla patientkrav och krav i gällande lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter.

Patienten skall känna:

  • att våra tjänster utförs med hög kompetens och branschkunskap
  • att vi alltid sätter patientens bästa i fokus.
  • att vi ständigt förbättrar tjänster och metoder
  • att alla våra medarbetare har personligt ansvar för patientens bästa.

Vår kompetens
Kompetensen hos vår personal är den grund som hela verksamheten vilar på. För personalen krävs grundutbildning kompletterad med adekvat vidareutbildning inom respektive arbetsområde.
För att säkerställa kvalitén på utförda tjänster vidareutvecklas ständigt personalens kompetens.

Vårt kvalitetsarbete
Syftet med vårt kvalitetsarbete är att ständigt förbättra vår verksamhet. Målet är att leverera tandvård av högsta kvalitet med Patientsäkerhet och Patientbemötande i fokus. Vi arbetar i enlighet med Socialstyrelsens kvalitetsstandard och uppfyller de kvalitetskrav som finns preciserade i Socialstyrelsens dokument för GOD TANDVÅRD.